instituut voor Zelf ontwikkeling

Bel nu: 06 242 898 16

Algemene Voorwaarden


                                                  ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van het instituut voor Zelf ontwikkeling en de cliënt / de cliënten

 1.         Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een
            vervolggesprek, is er sprake van een 
behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst      
            wordt op schrift vastgelegd.

 2.         De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
            
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   
                verhouding therapeut – cliënt.
            
b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen.
                Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.         De overeenkomst kan door de volgende manieren of omstandigheden worden beëindigd:
            
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
            
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
            c
. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
            d
. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-
                
overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de
                
therapeut;
            e. 
De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de
                
competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in
                
ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.         De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een
                termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders  
            
afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5.         Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie  
                afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt betaalt binnen 14 dagen na
            ontvangst van de factuur d.m.v. bankoverschrijving, tenzij anders afgesproken.

6.         Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van
            kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 

7.         Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen van te voren te
           worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening
           wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
           ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

8.         De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere
            relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen
            betaling van 25 euro wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

9.         De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden
            alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)
            overhandigd of medegedeeld.

10.       Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van
            het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
            Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt
            afgesproken uurtarief.

11.       De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH.
            De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich
            met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (www.nbvh.nl) De
            therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren
 Complementaire Zorg
            (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege:
  www.tcz.nu

12.       Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de
            therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten
  
          van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden
            verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde
            aangifte bij de politie worden gedaan.

13.       Het instituut voor Zelf ontwikkeling en/of M.H. van Slijpe is niet aansprakelijk voor eventuele 
            nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft 
            verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in 
            medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

14.       Het instituut voor Zelf ontwikkeling en/of M.H. van Slijpe is niet aansprakelijk voor schade die 
            is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan 
            de Gaast 39, 1274 AP Huizen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de 
            praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.